Van Waesberghe Advocatuur : Algemene voorwaarden


Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Van Waesberghe Advocatuur (hierna: ďVWAĒ). Op deze voorwaarden kan niet alleen VWA een beroep doen, maar ook personen die voor VWA werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door VWA zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten VWA aansprakelijk zou kunnen zijn.
2. Een opdracht komt tot stand met VWA als zodanig. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Het staat VWA vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door door haar aan te wijzen personeelsleden van VWA te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

Tarieven en declaraties

4. Het honorarium dat u aan VWA dient te voldaan wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het jaarlijks vast te stellen uurtarief. Kosten die VWA namens u aan derden voldoet, worden separaat en zonder opslag in rekening gebracht. Voorts wordt een percentage van het honorarium in rekening gebracht ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten).
5. VWA zendt u maandelijks een declaratie voor de werkzaamheden. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan wettelijke rente verschuldigd is. Beleid is dat indien declaraties niet tijdig worden voldaan, de werkzaamheden worden opgeschort dan wel worden beŽindigd.
6. VWA kan declaratie(s) verrekenen met hetgeen zij of de aan haar verbonden stichting beheer derdengelden van u onder zich heeft of zal krijgen.

Borgsom

7. VWA begint met de werkzaamheden c.q. zet deze voort nadat u zekerheid heeft gesteld door middel van betaling van een borgsom. Deze borgsom strekt tot zekerheid van uw financiŽle verplichtingen jegens VWA. De hoogte van de borgsom wordt door VWA in redelijkheid vastgesteld. Bij beŽindiging van de opdracht wordt de borgsom door VWA aan u teruggestort dan wel wordt de einddeclaratie verrekend met de borgsom. Los van de borgsom ontvangt u tijdens de behandeling van de zaak maandelijks een declaratie wegens verrichte werkzaamheden en kosten.

Aansprakelijkheid

8. Iedere aansprakelijkheid van VWA is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat ingevolge de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor rekening van VWA komt. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de betreffende zaak.
9. VWA zal bij eventuele inschakeling van derden zo mogelijk tevoren met u overleggen en bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. VWA is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. U stemt ermee in dat VWA aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens u aanvaardt.

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

10. Op de dienstverlening van VWA is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
11. VWA wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Indien u echter ontevreden bent over de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, legt u uw bezwaren eerst voor aan VWA. VWA behandelt uw bezwaren en neemt het klachtenreglement, dat overeenstemt met het door de Orde van Advocaten aanbevolen model, daarbij als leidraad. U dient uw klacht aan VWA voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
12. VWA zal uw klacht zo spoedig mogelijk met u in redelijk overleg bespreken. Binnen vier weken na binnenkomst van de klacht zal VWA de klacht schriftelijk afhandelen.
13. Indien VWA er niet in slaagt uw klacht (tijdig) met u tot een oplossing te brengen, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
14. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt uw klacht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt dit reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
15. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van VWA indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
16. VWA kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
17. Indien sprake is van dienstverlening aan een particuliere cliŽnt, voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliŽnt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door VWA wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliŽnt is alleen sprake van bindend advies, indien de cliŽnt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie Advocatuur stort. Indien de cliŽnt dit niet doet, is op de incasso arbitrage van toepassing.
18. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal Ä 10.000,00. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, als u de hoogte van de claim beperkt tot Ä 10.000,00 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
19. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Overige

20. Het in verband met een opdracht gevormd dossier zal bij beŽindiging van de opdracht gedurende vijf jaren worden bewaard, waarna VWA bevoegd is de inhoud en het dossier te vernietigen.
21. Op de rechtsverhouding tussen u en VWA is Nederlands recht van toepassing.

(c) 2007 Van Waesberghe Advocatuur & eRunner